yp5
PROMO

Nastavljamo sa zanimljivom i korisnom temom: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem glasilu, odlučili smo joj se ovaj puta ciljano i cjelovito posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo povjerili inženjeru pomorskog prometa i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji.

O čemu smo govorili do sada

U prošlim nastavcima rekli smo da: znanja i vještine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupka vezivanja broda, spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu. Opisali smo kako se sigurno vezati na bovu, vlastito sidro, a rekli smo da odabir lokacije(a) veza počinje već kod kuće – izradom itinerara, ali i da itinerar moramo provjeravati tijekom cijelog putovanja i to prije svega u odnosu na vremensku prognozu. Također, da ta provjera uključuje i skipersko osmatranje trenutne vremenske situacije, ali i savjete lokalnih ribara. Dakle, do sada smo govorili o elementima sigurnog veza kad brod putuje, a u ovom nastavku će biti opisan stalni vez na kojem je brod u mirovanju u moru.

Što sve treba napraviti za siguran vez broda u mirovanju u moru

Ovdje nećemo opisivati konzervaciju broda, jesenje i proljetno održavanje broda, već samo kako sa sigurnosnog stajališta treba pripremiti brod za dulje mirovanje na vezu u moru.
Opis sigurnog veza broda u mirovanju započeti ću s radnjama na vanjskom dijelu broda. Najprije: brod valja vezati krmom prema obali. Posebno ističem da brod treba postaviti tako, da vaš jarbol ne može udarati u susjedov. Brod vežemo na način, da na pramcu budu dva muringa, a na krmi najmanje dva konopa prema obali vezani pašnjakom, kao i dva krmena špringa, koji ne dozvoljavaju krmi da šeta lijevo – desno. Pravilno je staviti čitav voj oko alke i onda pašnjak, jer na takav način konop ne kliže po hrđavoj alki i nema opasnosti od njegova kidanja. Nikako ne smijemo vezati konop na slip! Osim toga, treba pregledati vez susjednog broda i, ukoliko nešto nije kako treba, osobno, ili uz pomoć mornara iz marine, pravilno ga vezati, kako ne bi oštetio naš brod.
Prelazim na jedra. Njih treba skinuti i pospremiti na suho u unutrašnjost broda ili u skladište. Ostavljamo li pak jedra na jarbolu, tada ih treba osigurati konopima da se ne mogu otvoriti prilikom jakog vjetra, pogotovo prednje jedro na namatanje. Ukoliko skinemo namatajuće glavno jedro, potrebno je rotirajuću glavu na koju se prihvaća vrh jedra podignuti na pola visine jarbola, kako profili oko kojih se jedro namata ne bi udarali u jarbol. Također, treba se pregledati krmeni štraj jarbola i otpustiti po potrebi.
Kažimo sada i nešto o bokobranima. Oni se postavljaju, u odnosu na susjedni brod na način da budu pravilno naizmjenice raspoređeni i da budu na različitim visinama. Time najbolje preveniramo oštećenja, prilikom valjanja brodova zbog jakog vjetra.
Što se tiče vanjskih poslova, još bih spomenuo: baiboat se miče s krme i fiksira na palubi, dok sprayhood najčešće ostaje čitave godine otvoren, a bimini bi bilo uputno skinuti preko zime.
Sada u ovom opisu prelazim na unutrašnjost broda. Neću govoriti o čišćenju i pospremanju broda, zbog toga što sigurnost broda na vezu nimalo ne ovisi o tome. Ipak ću podsjetiti, da vrata frižidera, nakon što smo ga temeljito oprali i osušili, moraju ostati otvorena, da se unutra ne uhvati plijesan.
Nadalje, tankovi vode moraju biti puni (preporučeno stanje) ili potpuno prazni. To važi i za tank goriva, koji također mora biti pun, jer ćemo tako smanjiti kondenzaciju vode u njemu.
Glavne sklopke električne instalacije moraju biti iskopčane. Instalacija kaljužne pumpe, međutim, mora biti sprovedena mimo glavne sklopke, kako bi se u slučaju potrebe, mogla ispumpati voda iz unutrašnjosti. Posebno ističem, da u niti jednom slučaju ne smije biti prikopčan kabel struje 220 V za vrijeme kad nismo na brodu!
Što se tiče plinska boce, treba je odvojiti od štednjaka i pospremiti na suho mjesto u brodu.
Kada smo sve očistili, pospremili i uredili, postaviti ćemo zimsku tendu, ukoliko je imamo.
Na kraju, moramo se obavezno javiti na recepciju marine i obavijestiti ih da brod ostavljamo na dulje vrijeme, te da je sada on njihova briga. Dakako, ne smijemo zaboraviti ostaviti ključeve broda na recepciji i naravno – broj svog mobitela.
(nastaviti će se)

yo4
PROMO

Siguran privez broda na bovu

Ukoliko smo izabrali za predah ili noćenje neku uvalu u kojoj se nalazi koncesionar s poljem bova, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti za siguran vez. Najprije, s obzirom na aktualnu vremensku prognozu, moramo provjeriti da li je bova sigurna za naš brod u postojećim, odnosno očekivanim vremenskim uvjetima.

Važno! Koncesionar nije odgovoran za siguran vez vašeg broda, bez obzira što ubire novce za vez! Nažalost, ali to je tako bez obzira na logiku, Zakon o obveznim odnosima i sl. Skiper je odgovoran za sigurnost broda na bovi!

Skiper je dužan provjeriti sigurnost bove slijedećim postupkom: mora provjeriti o kakvoj bovi je riječ (plastičnoj ili metalnoj) i u kakvom su stanju hvatišta za privez. Primjerice, ukoliko je riječ o metalnoj bovi, tada su i hvatišta i tijelo bove od metala, pa cijela bova podnosi sve sile priveza. Ukoliko je pak bova plastična, tada je bitno da tijelo bove od plastike nije oštećeno i da bova ima metalnu šipku postavljenu kroz cijelu bovu sa ispravnim hvatištima na oba kraja. Ima plastičnih bova kod kojih se vezujemo na hvatište ispod bove. Potom valja provjeriti kako je i sa čime bova sidrena, a to znači pregledati u kakvom stanju su konopi, gambeti (škopci) ili lanac između bove i utega (corpo morto). Najbolje je da je corpo morto što veći, da se sastoji od betonske kocke s uglavljenom željeznom omčom za koju su pričvršćeni konopi do bove. Naravno, gambeti ne smiju biti pretjerano korodirani, a konopi ne smiju biti natruli. Provjerava se tako da se bova malo izvuče iz mora i procjeni izgled konopa i gambeta, ili se pogleda sve to uz pomoć maske.

Nakon svih tih provjera, skiper će s odgovarajućim pramčanim konopom privezati brod na bovu, koristeći se pri tome čvorom za bovu. Na kraju ovog postupka, valja još i procijeniti da li kružnim pomicanjem broda na bovi, uslijed vjetra i valova, neće doći do kontakta s ostalim privezanim plovilima.

Pravilnik za izbjegavanje sudara na moru uvjetuju za brod duljine iznad sedam metara, da se po danu istakne crna kugla, kao znak da se brod nalazi na bovi ili sidru, dok noću mora biti uključeno bijelo sidreno svjetlo vidljivo pod kutom od 360 stupnjeva.

Siguran privez na vlastito sidro

Sidrenje je sa stajališta struke definitivno način vezivanja broda s najviše sigurnosnog rizika!

Dok privez na bovu, ili tranzitni privez u nekoj marini planiramo već unaprijed, sidrenje na nekoj lokaciji najčešće je neplanirani odabir na koji nas je potaknula trenutna inspiracija tijekom plovidbe. Sidrimo se, dakle na mjestu gdje smo nakanili privremeno zastati s plovidbom, a ne postoji drugi način za privez broda. To može biti kraće vrijeme zbog kupanja, obroka, kraćeg izlaska na kopno, ili pak kada na toj poziciji želimo prenoćiti.

Želim ponoviti i naglasiti, da odabir mjesta i načina sidrenja spada u izravnu odgovornost skipera.

Postupci i radnje prilikom izbora pozicije sigurnog sidrenja na željenoj lokaciji ovise o konfiguraciji dna, konfiguraciji priobalja, o ispravnosti našeg sidra i lanca, o prisustvu drugih brodova na sidru i ono najvažnije – o aktualnoj vremenskoj prognozi.

Ponovno ističemo vremensku prognozu, jer je ona opet najvažniji faktor u izboru šire i uže lokacije i točnog mjesta na koje ćemo baciti sidro.

U postupku pripreme sidrenja, najprije ćemo, naravno, procijeniti uvalu u odnosu na prognozirani vjetar i trenutno opažanje, te ocijeniti hoće li i koliko vjetar stvarati poteškoće brodu na sidru. Potom ćemo potražiti dio uvale gdje će očekivani vjetar razviti najmanje vala. Nadalje moramo utvrditi da li smo dovoljno udaljeni od kopna, da li je naša kobilica i kod maksimalno zategnutog lanca (pritom računajući na dol očekivanog vala), na sigurnoj udaljenosti od morskog dna i na kraju da li na odabranoj poziciji ima dovoljno mjesta za slobodno kretanje broda oko sidra, u odnosu na ostale usidrene brodove.

U postupku spuštanja i provjere držanja broda na sidru, prva radnja je dakako – bacanje sidra, a potom ćemo polaganim pokretanjem broda zatezati lanac, kako bismo provjerili da li sidro dobro drži.

Osim opisanih radnji kod pravilnog sidrenja posebno ističem pravila koja se odnose na ispuštanje sidrenog lanca. Tako, nakon što sidro „ukopamo“, moramo ispustiti minimalno pet dubina sidrenog lanca, a pri najavi nevremena i više. Npr.: ukoliko smo bacili sidro na pet metara dubine, ispustiti ćemo minimalno 25 metara lanca!

Time je postupak pravilnog sidrenja završen, ali ne i radnje koju nalažu pravila o obilježavanju broda na sidru i pravila o brodskoj straži. Najprije moramo obilježiti sidro, na način da iznad njega postavimo malu bovu, da svaki nailazeći brod vidi gdje je bačeno, te da svoje sidro ne baci preko našeg. Osim toga, danju podižemo crnu kuglu, a noću uključujemo bijelo sidreno svjetlo, da se vidi da smo na sidru.

Nadalje, za vrijeme boravka broda na sidru skiper mora nadzirati ostale brodove koji se žele usidriti u blizini, kako bi ih upozorio na smjer gdje leži sidro njegova broda, ili da su se previše približili i sl. Na kraju, brod na bovi i na sidru ima isti raspored brodske straže kao i u navigaciji! (nastavlja se)

ing. Đek Šurija, ekspert u osiguranju brodica i jahti, sudski vještak za plovila, stručni savjetnik za nautiku, skipper, EOQ auditor i menadžer kvalitete

yp3
PROMO

pyi-2-2U dva prošla nastavka rekli smo da znanja i vještine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupka vezivanja broda spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu. Rekli smo da taj odabir počinje već kod kuće, u pripremi putovanja, odnosno izradi detaljnog plana puta – itinerara. Istaknuli smo da je taj itinerar potrebno provjeravati na brodu prije svakog nastavka puta, a da je prvi korak u tome informiranje o vremenskoj prognozi za taj i iduće dane putovanja. Dakako, dobra pomorska praksa nikad ne isključuje skipersko osmatranje momentalne situacije, pa ni kada je vremenska prognoza u pitanju. Nije zgorega osluhnuti ni ribarske čakule kada jutrom krenemo na kopno u nabavu sviježeg kruha i peciva, jer ćeš od njih ćuti primjerice: dok na Učki nema kape (posebne vrste oblaka), dotle se ne treba bojati lebičade i tako na bilo kojem dijelu obale.

Kako će skiper procijeniti sigurnost veza na konkretnoj lokacijiNakon što smo željene destinacije za taj dan „provukli“ kroz vremensku prognozu za to područje plovidbe, završili smo tek s prvim korakom u slijedu skiperske provjere rute.
Gdje se na putu zaustavljati i koliko, ne ovisi samo o željama članova posade, nego i o mogućnostima priveza na toj lokaciji, što rekli smo – spada u izravnu odgovornost skipera.
Nakon što smo odredili u kojem smjeru ćemo ploviti i kakvi nas vremenski uvjeti očekuju, gdje se sve i koliko dugo namjeravamo zaustavljati, zbog kupanja ili izlaska na kopno, na red dolazi provjera načina i vrste priveza na toj lokaciji.
Najprije ćemo se opet prisjetiti vremenske prognoze za to područje: u kojem smjeru je uvala otvorena u odnosu na prognozu vrste i smjera očekivanog vjetra.., da li je riječ o postavljenim vezovima ili o slobodnom sidrištu? Te, kao i druge detaljnije informacije, npr: da li se na toj lokaciji vez plaća i koliko, da li je potrebno kupiti ulaznicu za nacionalni park, itd., lako su dostupne na internetu. Međutim, primjerice, ukoliko je o slobodnom sidrištu riječ, nije zgorega na licu mjesta provjeriti da li je dno pjeskovito, muljevito ili stjenovito, provjeriti sidro i sidreni lanac, a to znači: ukupnu duljinu, oznake duljine na lancu, te ispravnost karika lanca i rada vinča.

Opće karakteristike sigurnog veza iz kuta sudskog pomorskog vještaka
Iako nastojim govoriti što je moguće jednostavnijim jezikom, u dijelu o općim karakteristikama u procijeni sigurnog veza smatram uputnim koristiti stručnu terminologiju. Tako kod veza prema vrstama privezišta razlikujemo: privez na fiksni vez u luci ili marini, privez na bovu i privez na vlastito sidro (sidrenje).

Što siguran vez mora osigurati?
Nadalje, pitamo se: što siguran vez zapravo mora osigurati? Prema stajalištu struke, to je ono privezište, koje će u danim vremenskim uvjetima osigurati brod i stvari (imovinu) od štete i okoliš od zagađenja, a posadu od životne i zdravstvene ugroze. Siguran vez možemo potražiti u obliku postojećeg privezišta u marini, luci ili zaštićenoj uvali, a može biti privezište za koje ćemo poziciju sami odabrati i usidriti se ili pak vezati brod za drugi brod. Ono o čemu pri odabiru također moramo voditi računa, su tehničke karakteristike našeg plovila: vrsta pogona (jedrilica, motorni brod, kombinacija), oblik trupa (jednotrupac, višetrupac), gabariti broda (duljina, širina, i naročito – gaz) i oprema broda.
Do sada sam uglavnom govorio o tome što je siguran vez, te koji su sve elementi o kojima treba voditi računa prilikom njegova odabira. Nakon što razumijemo terminologiju i pouzdano znamo o čemu je riječ, u narednim nastavcima i nadalje jednostavnim jezikom govoriti ću o tome kako se privezati i što sve treba uraditi da bi se pravilno osigurao brod u mirovanju. Stručnim rječnikom o: postupcima, radnjama i pravilima kojih se valja držati prilikom privezivanja broda na svako od navedenih vrsta veza. (nastavlja se)
ing. Đek Šurija

ing. Đek Šurija, ekspert u osiguranju brodica i jahti, sudski vještak za plovila, stručni savjetnik za nautiku, skipper, EOQ auditor i menadžer kvalitete

pyi-2-1
PROMO

pyi-2-2U prošlom broju rekli smo da znanja i vještine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupka vezivanja broda spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu.

Postupanje prema principima dobre pomorske prakse
Postupanje prema dobroj pomorskoj praksi se uzima u obzir i prilikom suđenja o krivnji za nesretni događaj na moru i to kako u izvidima i ocjenama sudskog vještaka, tako i prilikom utvrđivanja krivnje u sudskom postupku.
Opći principi postupanja prema dobroj pomorskoj praksi su: pozornost, sljedivost (redoslijed radnji), savjesnost i odgovornost. No, prije svega je najvažnije u svakoj situaciji postupati prema zdravom razumu, jer more je nemoguće ukalupiti. Okolnosti će možda zahtijevati promjenu redoslijeda nekih radnji, ili izostavljanje neke od njih. Stoga prije svake odluke o radnjama nekog postupka kojeg namjeravate izvršiti, ocjena zdravog razuma biti će neizostavna.

Važnost očitanja vremenske prognoze za odabir lokacije veza ili sidrišta
U ovim napisima ne namjeravam ulaziti u atraktivnost mogućih itinerara našeg prekrasnog Jadrana, već samo prikazati konkretna, primjenjiva znanja i osnovne principe postupanja u postizanju sigurnosti posade i broda na vezu na bilo kojoj lokaciji. Držeći se principa dobre pomorske prakse odabir lokacije veza ili sidrišta počinje već kod kuće(!), prilikom planiranja itinerara, ali se ponovno provjerava uz svaku jutarnju kavu na brodu. Prvi i neizostavni korak u toj provjeri jest očitanje vremenske prognoze za taj dan. Naravno, s očitanjem usmjerenim prema planiranoj ruti plovidbe i zaustavljanja.
Kako ispravno očitati vremensku prognozu? Ona je danas, na našu sreću, veoma lako dohvatljiva. Postoje brojne aplikacije za mobitele, tablete ili laptope uz pomoć kojih je prognozu na brodu lako možemo dohvatiti. Upravo taj spektar raznih prognoza čini nas lažno sigurnim, jer su one najčešće veoma manjkave. Najčešće nisu prilagođene pomorcima, za razliku od službene vremenske prognoze, poput one Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Moramo donijeti ispravnu odluku o sigurnom vezu temeljem analize podataka prognoze DHMZ-a koja daje cjelovitu vremensku sliku na širokom području i pojedinih mobitel aplikacija, koje daju prognozu za veoma malo područje.
Prognoze DHMZ-a su najbolje, ALI potrebno ih je znati očitati odnosno pravilno interpretirati.
O čemu se radi? Mjerne jedinice u službenim prognozama DHMZ-a su čvorovi i njima se označava brzina vjetra, dok se stanje mora označava prema Dauglasovoj skali od 0 do 9. Kad je navedeno da se očekuje brzina vjetra od 35 čvorova znači da je brzina vjetra 35 milja na sat, odnosno 64,8 km/h ili 18 m/s. Taj podatak velika većina skipera razumije. Problem nastaje kod opisa stanja mora kad piše “more na sjevernom Jadranu ponegdje 5…” To je prema Dauglasovoj skali prosječna visina vala od 2,5 do 4 metra. Također nailazimo u prognozama DHMZ-a da se vjetar opisuje kao npr. umjereno jaki, žestoki, jaki olujni i sl. Tu se moramo referirati na Beaufortovu skalu koja kaže da je to vjetar snage 5, 7, 9 Bf ili 19 – 24 čv, 32 – 38 čv, 47 – 54 čv. More se ponekad opisuje kao “umjereno valovito” što odgovara stanju mora 3 po Douglasovoj skali i prosječnoj visini vala od 0,5 – 1,2 metra.
Laiku se možda čini da je to velika zbrka mjernih jedinica: čvorovi, Beaufortova skala, Dauglasova skala, ali to su pomorski običaji na djelu. U mobitel aplikacijama prognoza brzine vjetra se najčešće izražava u čvorovima, a visina valova u metrima.
Prilikom razmatranja i usporedbe prognoza potrebno je razlučiti činjenicu, da mobitel aplikacije poput Windfindera, Yr, Windy i sl. daju prognozu za pojedino mjesto na kopnu, dok prognoza DHMZ-a daje prognozu za određeno područje. Ono može biti samo sjeverni, srednji i južni Jadran ili čak prognoza za uže područje poput: područje Pule – zapadna obala Istre, područje Rijeke – otoci riječkog akvatorija, područje Zadra i sl. (nastavlja se)
ing. Đek Šurija

ing. Đek Šurija, ekspert u osiguranju brodica i jahti, sudski vještak za plovila, stručni savjetnik za nautiku, skipper, EOQ auditor i menadžer kvalitete

DCIM100GOPROGOPR2762.JPG
PROMO

pyi-1-2Odgovarajući na ova pitanja, sažeo sam svoja pomorska znanja i vještine: znanja naučena u nautičkom odjelu srednje i više pomorske škole, te vještine stečene na brodovima trgovačke mornarice i tijekom pedesetogodišnje skiperske plovidbe na jahtama. Tome dodajem iskustvo sudskog vještaka za plovila i bogatu praksu u procjenama pomorskih šteta mojih i ostalih osiguranika u posljednjih 25 godina (prosječno 500 šteta godišnje!). Nadam se da me to kvalificira da pišem o sigurnom vezu, kako ga odabrati i kako se ispravno vezati…
ing. Đek Šurija, Premium Yacht Insurance

Ukoliko isključimo regate i ostala sportska natjecanja na moru, više od 80 posto šteta i nešto manje ugroza života, zdravlja i okoliša u nautici događa se na plovilima u mirovanju, ili kako se to uobičajeno kaže – na vezu.

Koliko je odabir veza i način vezivanja bitan za sigurnost
Prosudba zapovjednika o traženju sigurnog veza, zaštićene luke ili nastavka plovidbe u danom trenutku ključna je za sigurnost posade, broda, stvari i okoliša. S time u vezi, biti će riječi o tome: kako procijeniti sigurnost veza ili rizik nastavka plovidbe, kako se ispravno vezati i o čemu sve treba voditi računa kada boravite na vezanom brodu ili kada ga napuštate na kraće ili dulje vrijeme, kako bi vaš nautički užitak bio neometan i maksimalno siguran.

Što je siguran vez i kako se ispravno vezati?
Ovim napisima želim sustavno odgovoriti na oba pitanja i pomoći praktičnim znanjima i savjetima, prije svega nautičarima koji nisu profesionalci, nego plove iz „sporta i razonode“ (kako pravni propisi definiraju nautiku). Kao što sam već rekao, biti će riječi oko odabira sigurnog veza i ispravnog vezivanja, ali i oko svega ostalog oko čega se treba pobrinuti kad je brod privezan.
Prije svega, želim podsjetiti da sve radnje oko priveza spadaju pod izravnu odgovornost skipera! Stoga, na ovaj način želim savjetovati hobi kapetane o čemu treba voditi računa prilikom izbora pozicije veza i kako pri tome postupati: koje radnje, na koji način i kojim redoslijedom valja uraditi. Također mislim da će to dobro doći svima u nautici i oko nje, pa i osiguravateljima brodova, da u svojim uvjetima osiguranja točnije i preciznije definiraju pojam sigurnog veza.

Dobra pomorska praksa
(GMP – Good Marine Practice)
Znanje i vještine u odabiru i vezivanju broda najvećim dijelom spadaju u praktična znanja. Iako se svako znanje oslanja na teoriju, praksa je ono s čime se najčešće susrećemo u svakodnevnom životu. Primjena teorijskih znanja u praksi je: najbolji način izvođenja / provođenja teorijskih znanja u nekoj prilici, ili kraće – dobra praksa.
Pomorska praksa se nigdje ne uči kao predmet u školi, već se stiče kao što riječ kazuje – vježbom izvođenja, učeći od starijih i iskusnijih kolega na brodu.
Hobi kapetani odnosno skiperi nemaju ta znanja i nisu svjesni da ih nemaju, pa često stavljaju svoju posadu i brod u pogibelj. Zbog toga je važno ukazati na koji način dobra pomorska praksa nalaže da se postupa u određenim situacijama: na različitim oblicima privremenog veza s ukrcanom posadom ili bez nje, na stalnom vezu i s brodom u raspremi.
(nastavlja se)

75394238_3165618760180204_3094758592306216960_o
Novosti

Jedna od najpopularnijih, ali i vrlo zahtjevnih regata koja se ove godine trebala po osamnaesti put održati od 13. do 15. studenoga je otkazana. Razlog je, naravno, nepovoljna epidemiološka situacija radi koje su zabranjena sva javna događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba. Kako se na Jabuci ove godine očekivalo između 300 i 350 sudionika, Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije predložio je odgađanje održavanja regate koje je organizator JK Tijat prihvatio unatoč činjenici da su poduzeli niz mjera koje su trebale na minimum svesti mogućnosti zaraze. Bilo je planirano da se regata održi bez ikakvog grupnog okupljanja, bez ceremonije dodjele nagrada, te uz postavljena sredstva za dezinfekciju i podjelu zaštitnih maski. I regatni ured radio bi uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a prijave sudionika bile bi online, što bi dodatno odgovaralo sudionicima koji dolaze iz inozemstva, a kojih je već godinama više od domaćih. Naravno, teško je bilo očekivati da se posve zaustavi međusobno druženje jedriličara na kopnu te na jedna uz drugu vezanim jedrilicama, pa je i to vjerojatno dovelo do ovakve odluke.

d483
Novosti

Prošlog petka, 31. srpnja, zaključena je transakcija prodaje JJL Catamarana između francuske tvrtke Dufour Yachts i hrvatske čarter tvrtke Under Heaven. Pregovori su započeli u studenom 2019. i trajali su do srpnja 2020. Iznos dogovorene transakcije nije objavljen.

JJL Catamarans Srl jedino je talijansko brodogradilište koje serijski proizvodi katamarane. Tvrtku je 2017. osnovao Dufour Yachts, a započeo je serijskom proizvodnjom svog prvog modela – Dufour 48. Katamaran je dizajnirao Felci Yacht Design u skladu s filozofijom Dufoura i našao je klijentelu na mediteranskom tržištu čartera. Kako je u međuvremenu Fountaine Payot, jedan od najvećih graditelja katamarana na svijetu, preuzeo Dufour Yachts, očekivalo se da Dufour neće zadržati gradnju katamarana u svom portfelju pa upravo obavljena transakcija nije iznenađenje. Nakon promjene vlasništva tvrtka će i dalje nastaviti proizvoditi katamarane pod imenom Dufour kao dio sporazuma Dufour Yachts i Under Heaven. Novi vlasnik ima ambiciozne planove za daljnji razvoj brodogradilišta širenjem proizvodnje, razvojem nove ponude i pojačavanjem njegove prisutnosti na tržištu. O ozbiljnosti namjera govori i činjenica da je u JJL Catamarans prešao i Nikola Krasić, dosadašnji šef prodaje Dufoura za korporativne klijenta.

d481

d482